OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                          

Vedoucí oddělení pro vyřizování cenových nabídek + třídění objednávek k expedici + reklamací e-shopu :

Hlavatý Robert +420 606 88 88 77

V pracovní dny nám můžete volat od  9:00 hod - 16.00 hod. O víkendu a ve svátky telefony nezvedáme!

!!! Pokud se momentálně nemůžete dovolat, řešíme jiného zákazníka. Jakmile to bude možné, zavoláme Vám zpět. Není nutné volat opakovaně a na všechny firemní telefonní čísla. Děkujeme za pochopení !!!

Bankovní spojení : Faktura s příslušnými platebnímu údaji Vám bude zaslána, až po kontrole vaší přijaté objednávky a to jedním z níže uvedených expedičních skladů, kterému bude vaše objednávka postoupena ke zpracování.

Fakturujicí sklady : 

A)

Veškeré produkty s kódem zboží začínajícím na písmeno F-.... bude expedovat, fakturovat a nést záruky za zboží :

Sklad č. 1 (Králův Dvůr) + sklad č. 2 (Velká Bytřice) + sklad č. 4 (České Budějovice) + sklad č. 8 (Olešná u Písku)

Veškeré produkty s kódem zboží začínajícím na písmeno F-....

Firma :

FTP Plastics s.r.o.

IČ : 25354418

DIČ : CZ25354418 - PLÁTCE DPH

B)

Veškeré produkty s kódem zboží začínajícím na písmeno L-.... bude expedovat , fakturovat a nést záruky za zboží :

Sklad č. 3 (Plzeň) + sklad č. 6 (Všetice) + sklad č. 7 (Ptice) + sklad č. 8 (Olešná u Písku)

Veškeré produkty s kódem zboží začínajícím na písmeno L-....

Firma :

D.S.M. Praha s.r.o.

IČ : 27149226

DIČ : CZ27149226 - PLÁTCE DPH

C)

Veškeré produkty s kódem zboží začínajícím na písmeno G-.... bude expedovat , fakturovat a nést záruky za zboží :

Sklad č. 5 (Slaný) + sklad č. 8 (Olešná u Písku)

Veškeré produkty s kódem zboží začínajícím na písmeno G-....

Firma :

Michal Kubišta

IČ : 70337985

DIČ : CZ7207260082 - PLÁTCE DPH

V PŘÍPADĚ KOMBINACÍ VÍCERO PRODUKTŮ S KÓDY F-.... + L-.... + G-.... BUDE OBJEDNÁVKA ROZDĚLENA A ÚSPĚŠNĚ VYŘEŠENA PRO SPOKOJENOST VAŠÍ I NAŠÍ !

Bankovní spojení : Faktura s příslušnými platebnímu údaji Vám bude zaslána, až po kontrole vaší přijaté objednávky a to jedním z expedičních skladů, kterému bude vaše objednávka postoupena ke zpracování.

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost jako provozovatel e-shopu = IČ : 76172694 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování pro marketingové účely společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel e-shopu IČ : 76172694, Kaprova 42/14, 11000, Praha 1, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Praha 6. Dále jen správce. Kontaktní údaje správce jsou následující - adresa pro doručování Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 Datová schránka = ID schránky : ys8gnrx  adresa elektronické pošty = levnypolykarbonat@gmail.com, telefon 606 43 43 44 , 606 88 88 77

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b, nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen nařízení, splnění právních povinností které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a účely oprávněného zájmu správce.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady a provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení. Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s nařízením nezbytný Váš souhlas.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje byly získány přímo od Vás a pro uvedené účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů - adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů - název subjektu, adresa trvalého pobytu, nebo sídla, IČ a DIČ. Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů - kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme zákonným, korektním a transparentním způsobem pouze pro uvedené účely v nezbytném množství, po nezbytnou dobu pro dané účely pro které jsou zpracovávány, za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU, nebo mezinárodní organizaci.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky, nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Pokud byste se domníval, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, nebo je porušováno nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, nebo ji ze strany správce splnit. Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce na uvedených kontaktních údajích. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

V Praze dne 01.02.2024

MDI4N